Μέλη

Τα μέλη του Συνεταιρισμού είναι :

α) Φυσικά πρόσωπα που εμπνέονται και ευαισθητοποιούνται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.

β) Νομικά πρόσωπα που διαπνέονται από τις ίδιες αρχές και επιθυμούν να συνδυάσουν την κοινωνική τους δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει σήμερα.